ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΧΡΕΜΨΟΥΝSang Jae Kim, MPH, ScD,1 Hans L Rieder, MD, MPH2
      Public Health Action, v.7(2); 2017 Jun 21 ,.PMC5493107

Ένας αξιοσημείωτος αριθμός ασθενών με φυματίωση (ΤΒ) ξεκινά θεραπεία βασιζόμενη μόνο σε μια κλινική διάγνωση με ή χωρίς μια συνακόλουθη εξέταση με ακτινογραφία. Αυτό είναι τουλάχιστον, μερικώς σχετιζόμενο με τις ατέλειες των εργαστηριακών τεχνικών και την ποιότητα, ποσότητα, το πόσο πρόσφατο είναι το δείγμα αλλά και τον τρόπο της μεθόδου συλλογής του.
Η αναφορά από τους Aslam et al παρέχει μια χρήσιμη οπτική γωνία και ενδιαφέροντα
διαγνωστικά ευρήματα που αφορούν δείγματα γαστρικής αναρρόφησης (GA) από ενήλικους ασθενείς που αδυνατούν να αποχρέμψουν. Η κατάσταση αυτή έχει γίνει μέθοδος ρουτίνας σε ένα νοσοκομείο στο Πακιστάν από το 2012 έως το 2015. Αναδεικνύει την συγκριτική απόδοση που έχει η μικροσκόπηση κεχρωσμένου επιχρίσματος, η καλλιέργεια του δείγματος γαστρικής αναρρόφησης και τα αποτελέσματα των εξετάσεων Xpert® MTB/RIF στην ανίχνευση του Mycobacterium tuberculosis (MTB).

Εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα γαστρικής αναρρόφησης που συλλέχτηκαν από 900 εξεταζόμενους ασθενείς ταυτοποιήσαν 313 σίγουρες και 14 πιθανές περιπτώσεις πνευμονικής ΤΒ (PTB). Καθώς δεν γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων περιπτώσεων ΤΒ , δεν μπορούμε και να ξέρουμε ακριβώς την πραγματική συμβολή των GA δειγμάτων στο σύνολο των περιπτώσεων ΤΒ. Παρ' όλα αυτά αν κρίνουμε από τους αριθμούς δεν φαίνεται να είναι η αναλογία των θετικών περιπτώσεων από δείγματα GA αμελητέα και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει καλύτερη ποσοτικοποίηση των δυνητικών διαγνωστικών υπηρεσιών που βασίζονται στην εξέταση δειγμάτων GA και σε άλλες μονάδες υγείας από το εθνικό πρόγραμμα για την ΤΒ.

Ωστόσο δεν χρειάζεται να σκεφτούμε μόνο την καταλληλότητα των GA δειγμάτων για την ανεύρεση περιπτώσεων ΤΒ. Τα πιθανά μειονεκτήματα των καλλιεργειών πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη ώστε να εκτιμηθεί ο ρόλος των τεχνικών διαφορικής διάγνωσης με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της καλλιέργειας των δειγμάτων από γαστρική αναρρόφηση έχουν γίνει πολλές εκτιμήσεις, κυρίως όσον αφορά την προσέγγιση της πολυπλοκότητας του pH. Η οξύτητα είναι βλαπτική για το Mycobacterium tuberculosis και η αποδοτικότητα της καλλιέργειας μπορεί να μειωθεί αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής εξουδετέρωση μετά τη συλλογή του δείγματος, συνυπολογίζοντας και τη μακρά καθυστέρηση (<24 h) αυτής της επεξεργασίας για την διεξαγωγή καλλιέργειας. Επιπλέον η υψηλή συχνότητα επιμόλυνσης (13%) είναι επίσης μεγάλης σημασίας για κάθε προσπάθεια βελτίωσης των καλλιεργητικών τεχνικών.

Η ανίχνευση του Mycobacterium tuberculosis από δείγματα γαστρικής αναρρόφησης νέων, πιθανών υποθετικών περιπτώσεων ΤΒ δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές μεταξύ τριών διαφορετικών εργαστηριακών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο η δοκιμασία Xpert ανίχνευσε σημαντικά περισσότερες θετικές περιπτώσεις απ' ότι η καλλιέργεια μεταξύ των επανεξεταζόμενων περιπτώσεων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία νεκρών βακίλων στα δείγματα γαστρικής αναρρόφησης. Η ανεύρεση μιας αρνητικής καλλιέργειας με ένα ταυτόχρονα θετικό αποτέλεσμα του Xpert τεστ δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγηση και δεν υπάρχει εύκολη λύση για το πώς θα ερμηνευτεί από τον κλινικό γιατρό ο οποίος χρειάζεται να αποφασίσει για την κατάλληλη πορεία των περιπτώσεων που χρήζουν επανεξέτασης. Σε αυτές οι περιπτώσεις δεν μπορεί να βασιστεί κάποιος άμεσα στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών.

Λαμβάνοντας αυτά τα ευρήματα υπόψη είναι ουσιώδες να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πρωταρχικής καλλιέργειας των δειγμάτων από γαστρική αναρρόφηση. Κατά πρώτον είναι επιτακτικό να μειωθεί η καθυστέρηση της συνολικής διαδικασίας από τη συλλογή του δείγματος, την κατάλληλη αποφυγή της επιμόλυνσής του έως και την φυγοκέντρησή του, συμπεριλαμβανόμενης της επίστρωσής του στο καλλιεργητικό μέσο. Κατά δεύτερον οποιοδήποτε υγρό ενσταλάζεται πρέπει να είναι στείρο και η τεχνική πρέπει να ακολουθει στείρες συνθήκες. Κατά τρίτον το ανθρακικό νάτριο πρέπει κατά προτίμηση να προστίθεται στο δοχείο συλλογής πριν προστεθεί το δείγμα GA. Αυτό διευκολύνει την εξουδετέρωση του οξέος. Τέλος η διαδικασία μπορεί επίσης να απαιτεί την προσθήκη ενός μείγματος αντιβιοτικών στο υγρό καλλιεργητικό μέσο (όπως το PANTA στο σύστημα MGIT) για να μεγιστοποιήσει την αποφυγή επιμόλυνσης εάν ειδικά έχει να χρησιμοποιηθεί καιρό. 


References
1 World Health Organization. Global tuberculosis report, 2016. WHO/HTM/TB/2016.13. Geneva, Switzerland, WHO 2016.
2 Rieder H L, Van Deun A, Kam K M, et al. Priorities for tuberculosis bacteriology services in low-income countries. 2nd ed. Paris, France: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2007.
3 Kim S J, Hong Y P, Lew W J, et al. Incidence of pulmonary tuberculosis in Korean civil servants. Tubercle Lung Dis 1995; 76: 534–539.
4 Aslam W, Tahseen S, Schomotzer C, et al. Gastric specimens in diagnosing tuberculosis in adults unable to expectorate sputum in Rawalpindi, Pakistan. Public Health Action 2017; 7: 60–64.
5 Kent P T, Kubica G P. Public health mycobacteriology, a guide for the level III laboratory. Atlanta, GA, USA: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, 1985: p 23.
6 Pfyffer G E, Palicova F. Mycobacterium: general characteristics, laboratory detection, and staining procedures. In: Versalovic J, Carroll K C, Jorgensen J H, et al., eds. Manual of Clinical Microbiology;
10th ed. Vol 1-1. Washington DC, USA: American Society for Microbiology, 2011: pp 472 -502.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================