ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ M. tuberculosis ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΖΙΝΑΜΙΔΗ

Δρ  Ιωάννα Μαρίνου, Επιμελήτρια Β΄ ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”


Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων καταγράφει κάθε χρόνο τις νέες περιπτώσεις φυματίωσης που απομονώνονται στο Εργαστήριο και διεξάγει τον έλεγχο αντοχής στα πρωτεύοντα  και δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα.

Η αντοχή των στελεχών M. tuberculosis στην πυραζιναμίδη κυμαίνεται από 6-8% τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 2013, απομονώθηκαν  συνολικά  26 στελέχη M. tuberculosis   ανθεκτικά στην πυραζιναμίδη (7,7%) . Εννέα  από αυτά είχαν αντοχή μόνο στην πυραζιναμίδη ενώ τα υπόλοιπα 17  παρουσίασαν αντοχή και σε άλλα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα (δώδεκα από αυτά ήταν στελέχη MDR – πολυανθεκτικής φυματίωσης).

Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύτηκαν  μελέτες που καταγράφουν ψευδώς- ανθεκτικά στην πυραζιναμίδη στελέχη με το σύστημα BACTEC  MGIT 960.  Τα λάθη που καταγράφηκαν οφείλονται στην αυξημένη συγκέντρωση μυκοβακτηριδίων στα εναιωρήματα με αποτέλεσμα αλλαγή του όξινου περιβάλλοντος και αναστολή της δράσης του φαρμάκου. Η πυραζιναμίδη είναι ένα προ-φάρμακο το οποίο στο  M. tuberculosis μετατρέπεται στην ενεργό του μορφή, το πυραζινοικό οξύ, με τη βοήθεια του ενζύμου πυραζιναμιδάση. Έλλειψη της δραστικότητας της πυραζιναμιδάσης  παρατηρείται  συχνά στα πυραζιναμίδη- ανθεκτικά στελέχη  ενώ  οι μεταλλάξεις στο pncA, το υπεύθυνο γονίδιο για την πυραζιναμιδάση,  θεωρούνται  ότι αποτελούν τον κύριο μηχανισμό αντοχής στην πυραζιναμίδη. Οι παραπάνω μεταλλάξεις  είναι διάσπαρτες σε όλο το  γονίδιο και όχι σε μια συγκεκριμένη περιοχή του, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή τη δημιουργία  μιας απλής και γρήγορης  εμπορικής δοκιμασίας. Επιπρόσθετα, έχουν απομονωθεί  πυραζιναμίδη- ανθεκτικά στην πυραζιναμίδη στελέχη με φυσιολογική δραστικότητα πυραζιναμιδάσης  και χωρίς μεταλλάξεις  στο pncA γονίδιο. Τα στελέχη αυτά φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο rpsA, που κωδικοποιεί  για τη ριβοσωμική πρωτεΐνη S1 και  ευθύνεται για τη  χαμηλού επιπέδου αντοχή στην πυραζιναμίδη.


Με βάση τα παραπάνω, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομόνωση ανθεκτικών στην πυραζιναμίδη στελεχών  M. tuberculosis . Τα στελέχη αυτά πρέπει να επανεξετάζονται  με  μικρότερη συγκέντρωση εναιωρήματος ή και  έλεγχο δραστικότητας της πυραζιναμιδάσης  και σε περίπτωση επιβεβαίωσης της αντοχής,  να γίνεται ανίχνευση των μεταλλάξεων του pncA γονιδίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================