ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΝΕΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ (MERS-CoV)-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-CoV)

ΝΕΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ (MERS-CoV)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-CoV)
Οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ, Αναθεώρηση, 28 Απριλίου 2014 
  

Η διάγνωση του νέου κοροναϊού (MERS-CoV) γίνεται με μοριακές εργαστηριακές δοκιμασίες (PCR). Τα κατάλληλα κλινικά δείγματα καθώς και τα υλικά μεταφοράς φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Η μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης επιτυγχάνεται με συνδυασμό δειγμάτων από το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.
Κλινικό δείγμα
Υλικό μεταφοράς
Οδηγία
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Αποστειρωμένο φιαλίδιο που περιέχει 1-3 ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών, το οποίο παρέχεται από το εργαστήριο

Προσοχή: Στυλεός με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό υλικό (π.χ. πολυεστέρα ή Dacron).
Όχι βαμβακοφόροι στυλεοί
Ρινικό επίχρισμα ή ρινικό έκπλυμα και υλικό ρινικής αναρρόφησης
Συνδυασμός ρινοφαρυγγικού ή ρινικού επιχρίσματος με στοματοφαρυγγικό επίχρισμα
Πτύελα
Αποστειρωμένο κενό φιαλίδιο
Σε διασωληνωμένους ασθενείς
Υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης
Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
Βιοψία από τραχεία/πνεύμονες
Αποστειρωμένο κενό φιαλίδιο
PM (νεκροτομικό υλικό)
Σημειώνεται ότι, με βάση τις οδηγίες του ECDC, στις περιπτώσεις ασθενών όπου υπάρχει κλινική υποψία και  ο έλεγχος του συνήθους ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ή εκπλύματος αποβεί αρνητικός, θα πρέπει να γίνεται επανάληψη της εξέτασης με λήψη δείγματος από το κατώτερο αναπνευστικό, πχ. βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα,  κυρίως όταν πληρούνται τα κριτήρια για διερεύνηση και η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται.
.
Yλικό συντήρησης και μεταφοράς ιού

Ο ειδικός στειλεός και το σωληνάριο με το υλικό συντήρησης και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων του αναπνευστικού για τον έλεγχο του νέου κοροναϊού (MERS-CoV), που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο για ιούς γρίπης.

Προφυλάξεις κατά την λήψη και τον χειρισμό των δειγμάτων

Κατά την λήψη και τον χειρισμό των δειγμάτων λαμβάνονται τα βασικά μέτρα ασφάλειας ήτοι:
Προστατευτική μπλούζα μιας χρήσης
Γάντια μιας χρήσεως
Προστατευτικά γυαλιά
Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, FFP3, η οποία να εφαρμόζει σωστά.

Μεταφορά κλινικών δειγμάτων

Για τη μεταφορά των κλινικών δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να χρησιμοποιείται η ειδική τριπλή συσκευασία για τη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων (τριπλό κουτί, βλέπε παράρτημα)

Το κλινικό δείγμα στο υλικό μεταφοράς μπορεί να συντηρηθεί σε κοινό ψυγείο στην συντήρηση (+4οC) Το δείγμα μπορεί να κρατηθεί στο ψυγείο το πολύ έως 3 ημέρες. Η μεταφορά του δείγματος γίνεται σε πάγο με τριπλή συσκευασία. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Τηλ. 210 5212054).

Ό έλεγχος των κλινικών δειγμάτων για το νέο κοροναϊό (MERS-CoV) στην χώρα μας, γίνεται:


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
  ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Διευθυντής: Δρ. Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Για πληροφορίες σχετικά με την διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου και την προμήθεια του υλικού συντήρησης και μεταφοράς ιών στο Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νότιας Ελλάδας απευθυνθείτε:
κα Μουτούση: τηλ. 210 64 78 822 & Kο Κοσσυβάκη: τηλ. 210 64 78 822, Email: akossivakis@pasteur.gr

Β΄ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ
   ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
   Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Μαλισιόβας

Για πληροφορίες σχετικά με την διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου και την προμήθεια του υλικού συντήρησης και μεταφοράς ιών στο Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Βόρειας Ελλάδας απευθυνθείτε:
κα Μ. Εξηντάρη: τηλ. 2310 99 90 31, κα Γ. Γκιούλα: τηλ. 2310 99 91 21, κα Α. Μελίδου: τηλ: 2310 99 91 03, καθώς και στο παρασκευαστήριο του εργαστηρίου: τηλ. 2310 99 91 69


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α
  Διευθυντής: Καθηγητής Α. Τσακρής
  Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ν. Σπανάκης

Για πληροφορίες σχετικά με την διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου και την προμήθεια του υλικού συντήρησης και μεταφοράς ιών στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α απευθυνθείτε:
Γραμματεία εργαστηρίου: τηλ. 210 74 62 011 και 210 74 62 140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================