ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Μια πρόσφατη μελέτη του επιστημονικού περιοδικού LANCET αναφέρει για την κλινική σημασία της τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας:
 • Χαμηλές συγκεντρώσεις τροπονίνης στο πλάσμα ασθενών κατά την εισαγωγή τους στα ΤΕΠ μπορούν να ταυτοποιήσουν έως και 2/3 των ασθενών με υποψία στεφανιαίου συνδρόμου ,οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου. Οι ασθενείς αυτοί θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν από το νοσοκομείο με ασφάλεια χωρίς επιπλέον περίοδο παρατήρησης.
 • Στη μελέτη, σε ένα πληθυσμό μεγαλύτερο των 6000 ασθενών εξετάστηκε και επικυρώθηκε ένα κλινικά στοιχειοθετημένο cut-off των 5ng/L (pg/ml) για την εξέταση hs Troponin-I. Η εφαρμογή αυτού του cut-off παρείχε εξαιρετική αρνητική προγνωστική αξία (NPV: 99,6%) για τον αποκλεισμό της εμφάνισης οξέος στεφανιαίου εμφράγματος τύπου Ι ή καρδιαγγειακού θανάτου σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.
 • Η ενσωμάτωση της παραπάνω προσέγγισης στην κλινική, υπογραμμίζει την αξία της τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας στη βελτίωση του χρόνου λήψης αποφάσεων και θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των νοσοκομειακών εισαγωγών, με σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, τους ιατρούς και το λειτουργικό κόστος του Νοσοκομείου.
Τον Αύγουστο επίσης του 2015, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής Εταιρείας (ECS) για τη διαχείριση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων ,σε ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ST-ανάσπαση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, συνέστησε τη διενέργεια εξετάσεων τροπονίνης Υψηλής Ευαισθησίας, για τον αποκλεισμό του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ,σε χρονικό παράθυρο επανεξέτασης μια ώρας (1h), έναντι τριών ωρών (3hs), που συστηνόταν στον ορισμό του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ,στις κατευθυντήριες της ECS του 2012.                                                                                                                                            
Τα κριτήρια που πρέπει  να πληροί η εξέταση hs Troponin-I ,σύμφωνα α) με τον καινούργιο ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC), β) το Αμερικάνικο Κολλέγιο του Ιδρύματος Καρδιολογίας (ACCF), γ) την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), δ) την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF) ε) την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας (IFCC) για τις Κλινικές Εφαρμογές των Καρδιακών Βιοδεικτών του 2012. είναι:
 1. H συνολική ανακρίβεια της εξέτασης στο 99ο εκατοστημόριο να είναι ≤ 10% CV. (Coefficient of Variation)
 2. Η ικανότητα ανίχνευσης τουλάχιστον του 50% των φαινομενικά υγιών ατόμων, με μετρήσιμες τιμές κάτω από το 99ο εκατοστημόριο και πάνω από το όριο ανίχνευσης της εξέτασης. (LoD: 1,9 pg/mL)
    Επισημαίνεται επίσης ότι:
 • Oποιαδήποτε μέτρηση Τροπονίνης-Ι υψηλής ευαισθησίας, φέρει προγνωστική αξία. Υψηλές συγκεντρώσεις τροπονίνης, σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο για δυσμενή επεισόδια.
 • Οι τιμές παρουσιάζονται ως νανογραμμάρια ανά λίτρο (ng/L) ή πικογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (pg/mL).
 • Όρια Θετικότητας ανάλογα με το φύλο, επιτρέπουν  βελτιωμένη διακριτική διαγνωστική ικανότητα για τις γυναίκες με υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙKΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 •  Shah A, Anand A, Sandoval Y, et al. High-sensitivity cardiac troponin I at presentation in patients with suspected acute coronary syndrome. http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00391-8.pdf 
 • Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Third universal definition of myocardial infarction. European Heart Journal. 2012; 33:2551-2567.
 • Goodacre S, Cross E, Arnold J, et al. The health care burden of acute chest pain. Heart. 2005; 91(2): 229-30. 
 • Apple FS, Ler R, Murakami MM. Determination of 19 cardiac troponin I and T assay 99th percentile values from a common presumably healthy population. Clin Chem 2012;58(11):1574-1581.
  2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2015. Website: http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Coronary-Syndromes-ACS-in-patients-presenting-without-persistent-ST-segm 
 • NICE Guidance: Myocardial infarction (acute): Early rule out using high-sensitivity troponin tests. Website: http://www.nice.org.uk/guidance/dg15.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================