ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, Δρ Ε.Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 

Η καταγραφή νέων περιπτώσεων φυματίωσης στο Εργαστήριο μας και η διεξαγωγή του ελέγχου αντοχής στελεχών στα πρωτεύοντα  και δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα, συνεχίστηκε όπως κάθε χρόνο και το 2014.
Ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων τόσο του αναπνευστικού όσο και έξωπνευμονικά το 2014, ανήλθε σε 15680. Τα δείγματα αφορούσαν εκτός του Νοσοκομείο Σωτηρία και άλλα Νοσοκομεία της Αττικής και της υπόλοιπης περιφέρειας.

Τα αποτελέσματα ήταν:
Σύνολο ευαισθησιών  :  321   Έλληνες: 170 (53%) και Αλλοδαποί 151 (47%)

Streptomycin = 24 (7,5%)                 

Isoniazide = 25 (7,8%)                                                   

 Rifampicin = 10 (3,1%)     
                                                
Ethambutol = 8 (2,5%)       

Pyrazynamide = 21 (6,5%)      

MDR  = 10 ( 3,1%)      
  
XDR  =3 ( 0,9%)       ΓΗΓΕΝΕΙΣ
170 (53%)
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
151 (47%)
SM=24 (7,5%)

12 (7,1%)
12 (7,9%)
INH= 25 (7,8%)

11 (6,5%)
14 (9,3%)
RIF= 10 (3,1%)

1 (0,6%)
9 (6%)
EMB= 8 (2,5%)

1 (0,6%)
7 (4,6%)
PYR= 21 (6,5%)

5 (2,9%)
16 (10,7%)
MDR= 10 (3,1%)

1 (0,6%)
9 (6%)
XDR= 3 (0,9%)

0
3 (0,9%)

Άτυπα μυκοβακτηρίδια    Σύνολο = 70  

M.avium = 20
M.intracellulare = 9
M. chelonae = 5
M.kansasii = 2
M.abscessus = 3
M.fortuitum = 17
M.peregrinum = 3
M.malmoensae = 2
M.bovis  = 2
CM10, AS12 = 3
M.scrofulaceum = 1
M.lentiflavium = 2
M.xenopi = 1

  • Παρατηρήθηκε μείωση των δειγμάτων περίπου 10% σε σύγκριση με το 2013
  • Ο αριθμός νέων περιπτώσεων φυματίωσης παραμένει στα ίδια επίπεδα
  • Η τάση για αύξηση του ποσοστού απομόνωσης στελεχών στο γηγενή πληθυσμό το οποίο πλέον ξεπερνά το ποσοστό απομόνωσης από τους αλλοδαπούς εξακολουθεί να υφίσταται και το 2014. 
  • Παρατηρείται μείωση της ανθεκτικότητας στα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα με εξαίρεση της Στρεπτομυκίνης η οποία παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα
  • Αύξηση της ανθεκτικότητας στους Έλληνες για SM  και INH
  • Μείωση των MDR στελεχών που εξακολουθεί να αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους αλλοδαπούς. Τα στελέχη MDR αφορούν σχεδόν όλα, άτομα από την  Ανατολική Ευρώπη (4 από τη Γεωργία, 1 από τη Ρουμανία, 1 από την Ουκρανία , 2 από τη Ρωσία, 1 από τη Βουλγαρία). 1 MDR στέλεχος ήταν από την Ελλάδα και 1 από τη Σoμαλία. 
  • Η απομόνωση των ΝΤΜ βακτηριδίων βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, με το MAC (M.avium, M. intracellulare) να παραμένουν στη πρώτη θέση των  απομονωθέντων ατύπων στελεχών και με το M.fortuitum στη 2η θέση .  ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
Δρ Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, Δρ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ, Δρ Ι. ΜΑΡΙΝΟΥ, Δρ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Δρ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Κ. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ, Μ. ΚΟΛΕΤΟΥ, Μ. ΜΠΕΛΛΟΥ, Μ. ΠΑΝΑΓΗ , Α. ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ, Π. ΣΩΤΑΚΗΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================