ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Pneumocystis jirovecii (Pneumocystis carinii)

Σοφία Τριανταφύλλου
ΤεχνολόγοςΗ Pneumocystis jirovecii είναι ένα ευκαιριακά παθογόνο, όπου αρχικά είχε καταταχθεί στα Πρωτόζωα. Η ταξινόμηση του γένους Pneumocystis έχει μεταβληθεί και από το 1988, βάσει φυλογενετικών αναλύσεων του rRNA, ο μικροοργανισμός κατατάσσεται στους μύκητες.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η ονομασία Pneumocystis carinii για οργανισμούς που απομονώθηκαν σε ανθρώπους αλλά και σε αρουραίους. Η πρώτη αναφορά έγινε το 1910 στην Βραζιλία από τον Antonio Carini.

Το 1976 το όνομα Pneumocystis jiroveci προτάθηκε για πρώτη φορά, να διακρίνει τους οργανισμούς που βρέθηκαν σε ανθρώπους από παραλλαγές του γένους Pneumocystis σε άλλα ζώα. Ο οργανισμός ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Otto Jirovec, ο οποίος περιέγραψε πνευμονία από Pneumocystis σε ανθρώπους το 1952.
Αφού έγινε σαφές ότι ήταν ένας μύκητας, το όνομα άλλαξε σε Pneumocystis jirovecii,  σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Βοτανικής Ονοματολογίας (ICBN). 

Η Pneumocystis jirovecii αποτελεί ένα σημαντικό αίτιο πνευμονίας για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).  Επίσης ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, όπως και εκείνοι που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες για την θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων ή για να υποβληθούν σε μεταμόσχευση βρίσκονται σε κίνδυνο για  πνευμονία. Η μόλυνση του ανθρώπου πιστεύεται ότι γίνεται με την εισπνοή σκόνης που περιέχει τροφοζωίτες του μύκητα

Η P. jirovecii δεν καλλιεργείται in vitro. Έτσι μπορεί να διαγνωσθεί μόνο μετά από αναζήτηση των κυστικών μορφών του μύκητα σε υλικό βιοψίας προερχόμενο από τους βρόγχους, σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ή σε προκλητά πτύελα.
Η απεικόνιση των κύστεων μπορεί να γίνει με διάφορες μη ειδικές χρώσεις μεταξύ των οποίων οι χρώσεις αργύρου μεθεναμίνης Gomori, κυανού-O τολουιδίνης, Gram-Weigert, Giemsa και Wright-Giemsa.

Οι χρώσεις δεν μπορούν να γίνουν σε όλα τα εργαστήρια, είναι χρονοβόρες και απαιτούν μεγάλη εμπειρία διότι με αυτές χρωματίζονται και άλλοι μύκητες. Καλύτερη διαγνωστική μέθοδο αποτελεί ο ανοσοφθορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και μοριακές τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (real time - PCR).

Η ορολογική δοκιμασία που αφορά τη μέτρηση της β-γλυκάνης(πολυσακχαρίτη που βρίσκεται στο τοίχωμα των κύστεων της Pneumonocystis και ανιχνεύεται τόσο στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα όσο και στο αίμα), είναι μια ελκυστική επιλογή, διότι αυτή μπορεί να γίνει σε δείγματα περιφερικού αίματος, όμως έχει πολλά βασικά μειονεκτήματα όπως ότι είναι θετική και στην ύπαρξη άλλων μυκήτων, έτσι η χρήση αυτού του τεστ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακατάλληλη θεραπεία.

Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας ανιχνεύουμε την P. jirovecii με έμμεσο ανοσοφθορισμό. Ο προσδιορισμός Detect IF P. carinii χρησιμοποιεί μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού που αντιδράει τόσο με το ανθρώπινο όσο και  με το στέλεχος των τρωκτικών και ανιχνεύει ωοκύστεις του μύκητα. Κατάλληλα δείγματα για τον προσδιορισμό θεωρούνται το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) και τα προκλητά πτύελα.

Τα δείγματα υποβάλλονται σε προεπεξεργασία για λύση της βλέννης, σε φυγοκέντρηση και πλύση. Τα ιζήματα τοποθετούνται πάνω σε αντικειμενοφόρες πλάκες και σταθεροποιούνται. Στη συνέχεια προστίθενται αντίσωμα αντι-P. carinii ποντικού και σημασμένο μέσω φθορισμού αντίσωμα αντι-ποντικού. Με χρήση μικροσκοπίου φθορισμού, οι ωοκύστεις εάν υπάρχουν, εμφανίζονται με μετρίως έντονο έως έντονο πράσινο χρώμα μήλου. Σε  κάθε θετικό ή αμφίβολο αποτέλεσμα  χρωματίζουμε παρασκευάσματα από το ύποπτο υλικό με χρώση Giemsa, και αναζητούμε τις ωοκύστεις. Το τελικό αποτέλεσμα δίνεται από το εργαστήριο εφόσον συνεκτιμηθεί το ιστορικό του ασθενούς.


Βιβλιογραφικές παραπομπές

1. Nicholas John Bennett, MB, BCh, PhD; Chief Editor: Burke A Cunha, MD
Dec 26, 2013 Pneumocystis jirovecii Pneumonia Overview of PCP Medscape


2 .Catherinot E, Lanternier F, Bougnoux ME, et al.  Pneumocystis jirovecii Pneumonia. Infect Dis Clin North Am 2010;24:107–138. [CrossRef] [Medline]

3. Tipirneni R, Daly KR, Jarlsberg LG, et al. (2009) Healthcare worker occupation and immune response to Pneumocystis jirovecii. Emerg Infect Dis 15: 1590–1597. doi: 10.3201/eid1510.0

4. Cushion MT,Stringer JR. Has the name really changed? It has for most researchers. Clin Infect Dis 2005;41:1756-8.5.Davis JL,Huang L. Pneumocystis pneumonia. In: Volberding PA, Sande MA, Lange J,Greene WC , eds. Global HIV/AIDS medicine. 1st edn. Philadelphia: Elsevier, 2007.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================